هواپیمای فضایی آمریکا

مأموریت مرموز هواپیمای فضایی آمریکا ؛ حضور X-37B در فضا از ۵۰۰ روز گذشت

هواپیمای فضایی آمریکا

حضور هواپیمای فضایی آمریکا در مدار زمین از مرز پانصد روز گذشت و همچنان کسی درباره این مأموریت مرموز اطلاعی ندارد. این چهارمین مأموریت هواپیمای فضایی X-37B محسوب می‌شود و این بار با حضور ۵۰۰ روز در فضا به نقطه عطف تاریخی خود رسیده است.

متن کامل »