وب سایت مرکز آمار عربستان

هک سایت های دولتی عربستان یکی پس از دیگری توسط هکرهای ایرانی

هک سایت های دولتی عربستان

پس از هک سایت دفتر آمار عربستان، هک سایت های دولتی عربستان توسط هکرهای ایرانی همچنان ادامه دارد.به نظر می رسد که هکرهای ایرانی جنگ عظیمی را علیه سایت های دولتی عربستان به راه انداخته اند.این اقدامات در پاسخ به هک سایت مرکز آمار ایران توسط یک گروه هکری سعودی در ...

متن کامل »