پرتوی گاما

نور ماه می تواند از خورشید هم درخشان تر شود اگر…

نور ماه

آیا می دانستید در شرایطی خاص نور ماه می تواند حتی از خورشید هم درخشان تر به نظر برسد ؟ اگر چشم ما تنها می توانست پرتوی گاما -که انرژی فوتون هایش بیش از یک میلیارد برابر انرژی نور دیدنی است- را ببیند، ماه برایمان از خورشید هم درخشان تر ...

متن کامل »