پنهان کردن کره‌ی زمین

استفاده از پرتوهای لیزر برای استتار کره‌ی زمین در برابر موجودات فضایی !

استفاده از پرتوهای لیزر برای استتار کره‌ی زمین در برابر موجودات فضایی

بعضی از مسائل به گونه‌ای هستند که ممکن است برای شما اثبات شده باشند اما برای افراد دیگر، کاملا غیرواقعی و تخیلی به حساب بیایند. مسائلی از جمله وجود روح، وجود انرژی‌های مثبت و منفی و البته موجودات فضایی ، از مهم‌ترین این مسائل هستند که این مورد آخری گویا ...

متن کامل »