1391

سه رویداد مهم ICT ایران در سال ۹۱

  فناوری اطلاعات و ارتباطات در سالی که گذشت شاهد تحول اثرگذاری نبود و از این حیث شاید بتوان سالی که در پایان آن هستیم را سال "وعده‌های "ICT نامید. به هر تقدیر سال آینده بر حسب قاعده نمی‌توان همچنان از وعده‌ها شنید و خبر از اتفاقی در این حوزه ...

متن کامل »