2020

ظهور شبکه ارتباطی ۵G تا سال ۲۰۲۰

در حالی که هنوز شبکه‌های ۳G به برخی کشورها وارد نشده است و کشورهای صنعتی نیز در حال خو گرفتن با شبکه‌های ۴G هستند، تعدادی از کارشناسان از ظهور شبکه‌های ۵G در آینده‌ای نه چندان دور سخن می‌گویند!

متن کامل »