another earth

جستجو برای زمینی دیگر به روایت ویدیو

آیا جهان هستی مملو از حیات است؟ یا فقط این زمین زیبای ماست که حیات در آن جریان دارد؟این سوالاتی است که مدتها ذهن بشر را به خود مشغول کرده و ستاره شناسان را در طول تاریخ به جستجوی حیات در کائنات مشغول کرده است.

متن کامل »