beijing smog

تماشا کنید : ویدیویی تلخ و تکان دهنده : بشر به کدام سو پیش می رود ؟

تصویری که در ابتدای پست مشاهده می کنید دو روز پیش در میدان تیانانمن پکن گرفته شده است، دیگر دود و آلودگی هوا به حدی رسیده است که شهروندان برای دیدن خورشید، ناچارند دل خوش کنند به این LEDهای عظیم که در آنها منظره طلوع آفتاب به صورت پیوسته نمایش ...

متن کامل »