DailyActivities

ثبت فعالیت های روزانه با نرم افزار اندوریید DailyActivities

روزانه یا DailyActivities نام نرم افزار فارسی است که که شما به وسیله آن می توانید فعالیت های روزانه خود را به همراه مدت زمان آن ها ثبت کرده و نمودار آن را در ۳۰ روز اخیر مشاهده نمایید. این نرم افزار به ویژه برای برنامه ریزی درسی دانش آموزان ...

متن کامل »