driving

بر اساس مطالعات جدید ، مکالمه تلفنی حین رانندگی آنقدر ها هم خطرناک نیست !

 از قدیم و ندیم گفته اند «همیشه باید با حواس جمع رانندگی کرد»  و گرنه خطرِ در کمین، به سراغ آدم خواهد آمد. البته هر نظری، مخالفی دارد و زیر هر مطالعه و تحقیقی ممکن است آب برود. تحت شرایط خاص، هر چیز امنی ممکن است خطرآفرین و بر عکس، ...

متن کامل »