Safe Mode

نقص فنی در کامپیوتر کنجکاوی : مریخ نورد ناسا در حالت Safe Mode قرار گرفت

 با توجه به بروز نقص عملکرد در یکی از رایانه های «کنجکاوی»، مهندسان ناسا مجبور به تغییر وضعیت مریخ نورد به حالت «ایمن» شده اند. کنجکاوی دارای یک جفت رایانه اصلی A-side‌ و B-side برای پشتیبانی از داده ها است؛ هرکدام از رایانه ها نیز دارای زیرسیستم های اضافی مرتبط ...

متن کامل »