The Twilt Tower

The Twilt Tower برجی که به سمت خورشید می چرخد

نام برج تویلت (The Twilt Tower) برگرفته از ترکیب کلمات ‘ پیچ خورده’ وکج می باشد.این برج توسط Paolo Venturella طراحی شده . گروه معماری paolo-venturella+angelo-balduccis از کشور ایتالیا برای به چالش کشیدن نظریه ادغام بین معماری و انرژی های نو، شکل جدیدی رابرای ساختمان “eurosky ” پیشنهاد کرده است ...

متن کامل »