کد محصول)(اپراتور) کشور)مدلنام گوشیورژن اندرویدشماره مدل ساخت
آرژانتین (Personal)(PSN)SM-G920Iگلکسی اس ۶۵.۱.۱G920IDVU3DOJ6
استرالیا(XSA)SM-G850Yگلکسی آلفا۵.۰.۲G850YDOU2BOF3
استرالیا (Telstra)(TEL)SM-N9005گلکسی نوت ۳۴.۴.۲N9005XXUGOE2
بالتیک (SEB)SM-J100Hگلکسی جی ۱۴.۴.۴J100HXCU0APC1
برزیل (ZTO)SM-G925Iگلکسی اس ۶ اج۶.۰.۱G925IDVS3EPE2
برزیل (ZTO)SM-G935Fگلکسی اس ۷ اج۶.۰.۱G935FXXU1APE9
بلغارستان (BGL)SM-J100Hگلکسی جی ۱۴.۴.۴J100HXCU0APC1
کامبوج (CAM)SM-N915Fگلکسی نوت اج۵.۱.۱N915FXXS1CPD3
کانادا (Bell Mobile)(BMC)SM-N910W8گلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910W8VLU1COK3
کانادا (Fido Mobile)(FMC)SM-G900W8گلکسی اس ۵۵.۱.۱G900W8VLU1COI4
کانادا (Globalive Wind Mobile)(GLW)SM-N910W8گلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910W8VLU1COK3
کانادا (Rogers)(RWC)SM-G900W8گلکسی اس ۵۵.۱.۱G900W8VLU1COI4
کانادا (SaskTel)(BWA)SM-N910W8گلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910W8VLU1COK3
کانادا (Virgin Mobile)(VMC)SM-N910W8گلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910W8VLU1COK3
کاوکاسوس (CAU)SM-T561گلکسی تب ای۴.۴.۴T561XXU0AOL2
شیلی (CHO)SM-G850Yگلکسی آلفا۵.۰.۲G850YDOU2BOJ1
چین (Open China)(CHC)SM-G9200گلکسی اس ۶۶.۰.۱G9200ZCU2DPD1
چین (Open China)(CHC)SM-N9200گلکسی نوت ۵۶.۰.۱N9200ZCU2BPE3
جمهوری چک (ETL)SM-J100Hگلکسی جی ۱۴.۴.۴J100HXXU0APB3
جمهوری چک (T-Mobile)(TMZ)SM-G928Fگلکسی اس ۶ اج پلاس۶.۰.۱G928FXXS2BPE4
مصر (EGY)SM-N920Cگلکسی نوت ۵۶.۰.۱N920CXXU2BPE1
آلمان (Vodafone)(VD2)SM-G901Fگلکسی اس ۵۵.۰.۲G901FXXU1BOK2
یونان (Cosmote)(COS)SM-G928Fگلکسی اس ۶ پلاس۶.۰.۱G928FXXS2BPE4
هنگ کنگ (TGY)SM-G9250گلکسی اس ۶ اج۶.۰.۱G9250ZTU2DPC5
هنگ کنگ (TGY)SM-G9250گلکسی اس ۶ اج۶.۰.۱G9250ZTU2DPC5
مجارستان (XEH)SM-J100Hگلکسی جی ۱۴.۴.۴J100HXXU0APB3
مجارستان (T-mobile)(TMH)SM-G928Fگلکسی اس ۶ اج پلاس۶.۰.۱G928FXXS2BPE4
هند (INS)SM-G313Hگلکسی ACE NXT۴.۴.۲G313HDDU0AOK1
هند (INU)SM-G313Hگلکسی ACE NXT۴.۴.۲G313HDDU0AOK1
ایتالیا (TIM)(TIM)SM-G925Fگلکسی اس ۶ اج۶.۰.۱G925FXXU3DPC5
ایتالیا (TIM)(TIM)SM-G925Fگلکسی اس ۶ اج۶.۰.۱G925FXXU3DPE9
قزاقستان (SKZ)SM-T561گلکسی تب ای۴.۴.۴T561XXU0AOL2
کره (KT Corporation)(KTC)SM-N920Kگلکسی نوت ۵۶.۰.۱N920KKKU2BPE3
مقدونیه (T-Mobile)(MBM)SM-G928Fگلکسی اس ۶ اج پلاس۶.۰.۱G928FXXS2BPE4
مالزی (XME)SM-N915Fگلکسی نوت اج۵.۱.۱N915FXXS1CPD3
مالزی (XME)SM-N9208گلکسی نوت ۵۶.۰.۱N9208XXU2BPE2
نیجریه (ECT)SM-G361Hگلکسی کور پرایم۵.۱.۱G361HXXU0APC1
فیلیپین (Globe)(GLB)SM-G900Fگلکسی اس ۵۵G900FDXS1BPD2
فیلیپین (Globe)(GLB)SM-N910Cگلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Globe)(GLB)SM-N9208گلکسی نوت ۵۶.۰.۱N9208XXU2BPE2
فیلیپین (Open Line)(XTC)SM-N910Cگلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Open Line)(XTC)SM-N9208گلکسی نوت ۵۶.۰.۱N9208XXU2BPE2
فیلیپین (Open Line)(XTC)SM-G900Fگلکسی اس ۵۵G900FDXS1BPD2
فیلیپین (Smart)(SMA)SM-N910Cگلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Smart)(SMA)SM-G900Fگلکسی اس ۵۵G900FDXS1BPD2
فیلیپین (Smart)(SMA)SM-N9208گلکسی نوت ۵۶.۰.۱N9208XXU2BPE2
فیلیپین (Sun Cellular)(XTE)SM-N910Cگلکسی نوت ۴۵.۱.۱N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Sun Cellular)(XTE)SM-G900Fگلکسی اس ۵۵G900FDXS1BPD2
لهستان (XEO)SM-J100Hگلکسی جی ۱۴.۴.۴J100HXCU0APC1
رومانی (ROM)SM-J100Hگلکسی جی ۱۴.۴.۴J100HXXU0APB3
رومانی (Vodafone)(CNX)SM-G901Fگلکسی اس ۵۵.۰.۲G901FXXU1BOK2
روسیه (SER)GT-I9195گلکسی اس ۴ مینی۴.۴.۲I9195XXUCPB1
روسیه (SER)GT-I9195گلکسی اس ۴ مینی۴.۴.۲I9195XXUCOB1
روسیه (SER)SM-T350گلکسی تب اِی۵.۰.۲T350XXU1AOJ1
عربستان سعودی(ACR)SM-G361Hگلکسی کور پرایم۵.۱.۱G361HXXU0APD1
اسلواکی (ORS)SM-G800Fگلکسی اس ۵ مینی۴.۴.۲G800FXXU1AOI1
آفریقای جنوبی (XFE)SM-T561گلکسی تب ای۴.۴.۴T561XXU0AOL2
آفریقای جنوبی (Vodafone)(XFV)SM-G361Hگلکسی کور پرایم۵.۱.۱G361HXXU0APC1
جنوب شرقی اروپا(SEE)SM-J100Hگلکسی جی ۱۴.۴.۴J100HXCU0APC1
کره‌ی جنوبی (KT olleh)(KTF)SHV-E300Kگلکسی اس ۴۵.۰.۱E300KKTUGOL5
کره‌ی جنوبی (KT olleh)(KTF)SHV-E300Kگلکسی اس ۴۵.۰.۱E300KKTUGPE2
کره‌ی جنوبی (SK Telecom)(SKT)SHV-E300Sگلکسی اس ۴۵.۰.۱E300SKSUGPE2
کره‌ی جنوبی (SK Telecom)(SKT)SHV-E300Sگلکسی اس ۴۵.۰.۱E300SKSUGOL5
اسپانیا (PHE)SM-J500FNگلکسی جی ۵۵.۱.۱J500FNXXU1APE3
اسپانیا (PHE)SM-J500FNگلکسی جی ۵۵.۱.۱J500FNXXU1APC2
اسپانیا (Vodafone)(ATL)SM-G901Fگلکسی اس ۵۵.۰.۲G901FXXU1BOK2
تایوان (BRI)SM-G531Yگلکسی گرند پرایم۵.۱.۱G531YZTU1APC5
تایوان (BRI)SM-G9250گلکسی اس ۶ اج۶.۰.۱G9250ZTU2DPC5
تایلند (THL)SM-N915Fگلکسی نوت اج۵.۱.۱N915FXXS1CPD3
تونس (TUN)SM-G361Hگلکسی کور پرایم۵.۱.۱G361HXXU0APC1
آمریکا (Verizon)(VZW)SM-G925Vگلکسی اس ۶ اج۶.۰.۱G925VVRU4CPC2
Unknown(MRU)SM-G361Hگلکسی کور پرایم۵.۱.۱G361HXXU0APC1
Unknown(AMO)SM-G386Fگلکسی کور ال تی ای۴.۲.۲G386FXWUANE2
Unknown(MTA)SM-G900W8گلکسی اس ۵۵.۱.۱G900W8VLU1COI4
اروگوئه (UPO)SM-G800Hگلکسی اس ۵ مینی۵.۱.۱G800HXXU1BPC1
ویتنام (XEV)SM-N915Fگلکسی نوت اج۵.۱.۱N915FXXS1CPD3