آرشیو نویسنده: مصطفی آرایشگر

نگاهی به تاریخچه قرنطینه و قرنطینه های مدرن در جهان

قرنطینه

ویروس کرونا جهان را به یک قرنطینه ترسناک برده و در ایران نیز اکثر مردم در قرنطینه خانگی به سر می‌برند. در این مقاله نگاهی داریم به به تاریخچه قرنطینه و قرنطینه های مدرن در جهان.

متن کامل »