آتاری 800

فلش بک : تبلیغ آتاری ۸۰۰ در ۳۵ سال پیش ، کامپیوتری که هرگز منسوخ نخواهد شد !

 این تبلیغ آتاری ۸۰۰، یکی از اجداد کامپیوترهای خانگی و کنسول های بازی امروز در ۳۵ سال پیش است که توسط شرکت آتاری از سال ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۲ تولید می شد و در این مدت ۲ میلیون دستگاه از آن به فروش رسید.

متن کامل »