اسکیت بورد مغناطیسی

تماشا کنید : HENDO ، اسکیت بوردی که در هوا معلق است !

یک شرکت کالیفرنیایی اسکیت بوردی با نام «هندو» ساخته است که ۲.۵ سانتی متر بالاتر از سطح زمین در هوا شناور است. چهار موتور جاسازی شده در زیر این اسکیت بورد، یک میدان مغناطیسی ایجاد کرده باعث خلق دومین میدان مغناطیسی برای حرکت آن بر روی سطحی ویژه می شود.

متن کامل »