بازسازی گاو اروچ

بازسازی گاو آروچ به زودی محقق می‌شود؛ بازگردانی زندگی وحشی به اروپا

بازسازی گاو آروچ

بازسازی گاو آروچ (auroch) که در عصر باستان زندگی می‌کرد، در دستور کار پژوهشگران اروپایی قرار گرفت. قرار است در صورت موفقیت پروژه، این گاو بار دیگر حیات بر روی زمین را تجربه کند.

متن کامل »