جن

ریشه های روانی لذت ترس در خانه جن زده

ترس

آیا شما هم جزء آن دسته افرادی هستید که تجربه ترس را جزء تجارب لذت بخش می دانید؟ در این صورت باید از خودتان بپرسید که چرا در مواردی ترس نه تنها تجربه ناخوشایندی نیست بلکه لذت بخش هم هست.

متن کامل »