جک جی 4

با وجود تاخیر بلندمدت در تحویل خودرو به مشتریان داخلی، کرمان موتور به عراق ماشین صادر می‌کند!

تاخیر در تحویل خودرو کرمان موتور

در حالی که تاخیر بلندمدت در تحویل خودرو به مشتریان داخلی صدای همه را درآورده، کرمان موتور مدعی شده که به عراق ماشین صادر می‌کند.

متن کامل »