ربات دوپدال

تماشا کنید: حفظ تعادل در ربات‌های دوپا آسان‌تر است

ربات‌های دوپا

ساخت ربات و چالش‌های هوشمند سازی و الکترونیکی آن یک طرف، حفظ تعادل و توان راه رفتن روی دو پا نیز یک طرف. بر اساس آنچه DARPA Challenge گزارش داده است، برقراری پایداری و تعادل در ربات‌ها دشوارترین و پیچیده‌ترین قسمت ساخت ربات‌های دوپا است و این کار وقتی تمام تمرکز روی پاها ...

متن کامل »