شیشه آزمایشگاهی

جهان های معلق مینیاتوری در حصار شیشه های آزمایشگاهی

Floating Worlds

جهان های واقعی در توده ای از مشکلات و تنش ها محدود شده اند؛ به حدی که افق های دور دست روشنایی آینده در حال محو شدن هستند. داستان دنیا های مینیاتوری محصور در شیشه های کوچک بسیار متفاوت است. روزا یانگ خالق جهان های کوچک مینیاتوری توانسته تا با ...

متن کامل »