فراصوت

فراصوت اینک می‌تواند اشیاء بزرگ را نیز در هوا معلق نگه دارد!

روش معلق نگه داشتن اشیاء در هوا توسط فراصوت

اخیراً دانشمندان به لطف روش شناور سازی صوتی موفق شده‌اند تا با استفاده از فراصوت ، اشیای بزرگ‌تر از امواج صوتی را نیز بر روی هوا به صورت معلق نگه دارند. اینک در آینده‌ای نزدیک شما می‌توانید مایعات و یا اشیای بسیار داغ نظیر فلز داغ را بدون نیاز به ...

متن کامل »