فسیل کولیندادروموس زابایکالیکوس

کشف فسیلی که تصور ما نسب به دایناسور ها را تغییر می دهد : اکثر دایناسور ها پر داشته اند !

نتایج یک پژوهش نشان داده است که سطح پوست تمام دایناسورها با پر پوشیده شده بود یا این ظرفیت را داشت که پر داشته باشد.در پی کشف یک فسیل ۱۵۰ میلیون ساله در سیبری مشخص شد که داشتن پر بین دایناسورها بسیار گسترده‌تر از چیزی بود که قبلا تصور می‌شد.

متن کامل »