محمد جواد آذری جهرمی

کامنت تأمل برانگیز آذری جهرمی درباره طرح صیانت

کامنت تأمل برانگیز آذری جهرمی

طرح صیانت روز گذشته تصویب و ساعاتی بعد باطل شد. در این میان برخی از کاربران در واکنش به صحبت های آذری جهرمی به عملکرد وی انتقاد کردند. کامنت تأمل برانگیز آذری جهرمی را در ادامه ببینید.

متن کامل »