محمد جواد آذری جهرمی

مجلسی‌ها به خاطر تلگرام به وزیر ارتباطات کارت زرد دادند

وزیر ارتباطات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزیر ارتباطات کارت زرد دادند. توضیح آذری جهرمی در خصوص محاسبه ترافیک بین الملل برای شبکه اجتماعی تلگرام برای نمایندگان قانع کننده نبود.

متن کامل »