مقایسه قیمت اینترنت ایران با سایر کشورها

جایگاه ایران در حوزه قیمت اینترنت در میان کشورهای منطقه و جهان

قیمت اینترنت

با بررسی آمارهای رسمی ارائه شده، می‌توان جایگاه ایران را در حوزه قیمت اینترنت پهن باند ثابت، اینترنت تلفن همراه و مکالمه تلفن همراه مشخص کرد. با توجه به آمارهای تعرفه‌ای در سطح منطقه، قیمت مکالمه تلفن همراه در ایران سومین قیمت ارزان منطقه بوده و قیمت اینترنت ثابت نیز ...

متن کامل »