نشنال

۱۰ کشف برتر سال ۲۰۱۲ از نگاه کاربران نشنال جئوگرافیک

 سال ۲۰۱۲ در روزهای پایانی خود قرار دارد؛ در حالیکه اکتشافات و دستاوردهای زیادی در آن صورت گرفته و بشر را یک گام دیگر به سوی کشف رموز جهان، نزدیک‌تر کرده‌ است.سایت نشنال جئوگرافیک ۱۰ کشف برتر امسال را از ذره گریزان بوزون هیگز گرفته تا کشف قند در فضا ...

متن کامل »