پروژه Google for Jobs

پروژه Google for Jobs : کمک به انتخاب بهترین شغل ها و استعدادها

پروژه Google for Jobs

پروژه Google for Jobs که امروز در کنفرانس توسعه دهندگان گوگل معرفی شد، به جویندگان کار در انتخاب بهترین شغل و به شرکت ها در انتخاب بهترین استعدادها کمک خواهد کرد. این پروژه طی هفته های آینده به اپلیکیشن گوگل اضافه خواهد شد.

متن کامل »