چتر نجات هواپیما

دانشمندان در پی ساخت چتر نجات هواپیما از سبک ترین ماده جهان

گرافن آئروژل یا هواژل به اندازه‌ای سبک است که می‌تواند بر روی نوک یک گل تعادل داشته باشد و هم‌اکنون دانشمندان از آن برای تولید چتر نجات‌ مسافران هواپیما‌ها بهره گرفته‌اند.

متن کامل »