oceans coral

نقشه برداری تصویری دانشمندان از آخرین پناهگاه صخره های مرجانی

گروهی از دانشمندان نقشه برداری دریایی کاتلین مشغول انجام یک نقشه برداری تصویری از آنچه که می تواند  آخرین پناهگاه برای صخره های در مقابل ضایعات ناشی از فعالیتهای انسانها و گرم شدن زمین باشد، هستند .مرجانهای مثلثی جنوب شرق آسیا قطعه ای عظیم از اقیانوسی هستند که اندونزی، فیلیپین، ...

متن کامل »