quantum dots display

نقاط کوانتومی دنیای دیجیتالی شما را با رنگ های زنده تری، نقاشی خواهند کرد!

نقاط کوانتومی، نقاطی با تکنولوژی پیشرفته هستند که می توانند رنگ های تلویزیون، تبلت و گوشی را زنده تر نشان دهند.QDها، کریستال های ابررسانای بسیار ریزی هستند که ۱۰۰۰۰ از آنها در یک تار موی انسان، جای می گیرد.

متن کامل »