سیارک ۲۰۰۴BL86

ششم بهمن ، عبور سیارک ۲۰۰۴BL86 از کنار زمین

شش بهمن سیارک ۲۰۰۴BL86، از فاصله‌‌ی ۱/۲ میلیون کیلومتری زمین (سه برابر فاصله‌ی زمین تا ماه) خواهد گذشت. با توجه به درخشندگی و فاصله‌ی این سیارک اخترشناسان تخمین می‌زنند که به اندازه‌ی ۰/۵ کیلومتر باشد (تقریباً به بزرگی یک کشتی تفریحی). تا سال ۲۰۲۷/۱۴۰۶ هیچ سیارک دیگری به این بزرگی ...

متن کامل »