ولز

وقتی یک پروفسور برای افزایش سرعت اینترنت دست به دامن گوسفندان می شود !

یک دانشمند علوم رایانه در دانشگاه لنکستر انگلستان، ایده استفاده از گوسفندها به عنوان ابزاری برای افزایش سرعت اینترنت در یک منطقه روستایی در ولز را مطرح کرده است.

متن کامل »