پلیس رباتیک

۲۵ درصد نیروهای پلیس دبی را تا سال ۲۰۳۰ ربات‌ها تشکیل خواهند داد

ربات Reem پلیس دبی

پلیس دبی در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ میلادی ۲۵ درصد کل نیروهای خود را با ربات هایی به نام REEM جایگزین کند. این ربات ها گزارش دهنده و ثبت کننده جرایم هستند.

متن کامل »