پیامکهای تبلیغاتی

برای لغو پیامکهای تبلیغاتی به 195 شکایت کنید

لغو پیامکهای تبلیغاتی

چند ماه پیش سرویس یکپارچه لغو پیامکهای تبلیغاتی برای تمام اپراتورهای تلفن همراه راه اندازی شد اما همچنان مشترکان موبایل معتقدند که از طریق این سرویس نیز امکان لغو پیامکهای ناخواسته وجود ندارد.

متن کامل »