کرایسلر 300

نگاهي به کرايسلر 300 : سوپرلوکسي قدرتمند و اشرافي

کرایسلر ۳۰۰ خودرویی است که همواره مرا بیاد بنتلی می اندازد. شاید هیبت چشمگیر خودرو در کنار ارتفاع کم پنجره ها و شاید هم ترکیب جلو پنجره با کاپوت برآمده آن در این نگاه تاثیر گذار بوده اند.

متن کامل »