یادگیری در خواب

یادگیری در خواب ؛ هرچیزی به جز یک زبان جدید

یادگیری در خواب

دانشمندان به رویای یادگیری در خواب رسیده‌اند٬ اما آن‌ها می‌گویند نمی‌توان یک زبان جدید را در هنگام خوابیدن آموخت. پس چه مواردی هستند که حتی در طول مدت خوابیدنمان نیز می‌توانیم آن‌ها را بیاموزیم؟

متن کامل »