سند

رئیس دیوان عدالت اداری: قطعا برگ سبز خودرو حکم سند را دارد

برگ سبز خودرو

رئیس دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه قطعا برگ سبز خودرو حکم سند را دارد گفت ضروری بودن مراجعه به دفاتر ثبت اسناد پس از صدور برگ سبز نیز در قانون دارای ابهام است.

متن کامل »