وانت آریسان 2

نسخه جدید وانت آریسان 2 با ارتقاء استانداردهای ایمنی معرفی شد + عکس

شرکت ایران خودرو در راستای افزایش کیفی و ایمنی محصولات و رضایت مشتریان خود، نسخه جدید وانت آریسان 2 را معرفی کرد.

شرکت ایران خودرو که در گذشته با معرفی وانت آریسان فروش خوبی با این محصول تجربه کرده، در جهت کسب درآمد بیشتر با توجه به افزایش تقاضا و نیاز بازار، اقدام به معرفی نسخه جدید این خودرو با نام آریسان 2 کرده است. در این بخش از اخبار خودرو سایت گجت نیوز به معرفی این پیکاپ و تفاوت‌های آن با نسخه قبلی می‌پردازیم.

معرفی و عرضه وانت آریسان 2 توسط ایران خودرو

وانت آریسان

محصول جدید ایران خودرو همان نسخه قبلی وانت آریسان است که در بخش‌های مختلف فنی و امکانات ایمنی دست‌خوش تغییراتی شده است. در بخش فنی، این خودرو از پیشرانه XU7P دوگانه‌سوز با حجم موتور ۱۷۶۱ سی‌سی بهره می‌برد که قادر به تولید قدرت ۹۷ اسب بخار و گشتاور ۱۴۶ نیوتن‌متر خواهد بود. گیربکس این خودرو طبق معمول از نوع ۵ سرعته دستی است. حداکثر سرعت آریسان جدید ۱۷۰ کیلومتر بر ساعت و مصرف سوخت ترکیبی آن در حالت گازسوز ۹.۳ لیتر و در حالت بنزینی ۸.۸ لیتر اعلام شده است.

پیشرانه XU7P از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻜﺮد فنی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ نسخه ﻗﺪیمی XU7 بسیار ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ می‌کند. طراحی ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در این پیشرانه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ تغییرات زیادی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮر XU7P ﺑﻪ‌ﻟﺤﺎظ طراحی جدید منیفولد ورودی ﻫﻮا و ﻗﺎﻟﭙﺎق ﺳﻮﭘﺎپ، ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺘﻔﺎوتی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎی ﺧﻮد دارد. همچنین بعضی از ﻗﻄﻌﺎت اصلی ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ میل ﺑﺎدامک، ﭘﻮﺳﺘﻪ یاتاقان، میل ﻟﻨﮓ، ﺳﺮ سیلندر، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ شاتون، رینگ و پیستون و روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر نیز از ﻃﺮاحی جدید بهره می‌برند. علاوه بر این، مسیر ﮔﺎزﻫﺎی خروجی از ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻟﻨﮓ و کلاچ در XU7P ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ XU7 ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﻧﻮع ﺷﻤﻊ و ﺗﺴﻤﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در این ﻣﻮﺗﻮر نیز ارتقا یافته و دارای ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از ریل ﮔﺎز و انژکتور CNG ﺑﺮای ﻫﺮ سیلندر نیز یکی دیگر از ﻓﻨﺎوری‌هایی است که در ﻣﺪل دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز این پیشرانه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﻮﺗﻮر XU7P از واﺷﺮ ﺳﺮسیلندر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر XU7 دوﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮز اﺳﺘﻔﺎده می‌شود ﻛﻪ دارای ﺑﻬﺒﻮد کیفی اﺳﺖ. همچنین در این ﻣﻮﺗﻮر، سیستم خنک‌کاری جدیدی طراحی و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﺠﺰا، هواگیری سیستم خنک‌کاری ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی TU5 و EF7 ﺑ]‌ﻄﻮر اتوماتیک اﻧﺠﺎم می‌شود.

ﺗﻮان و ﮔﺸﺘﺎور این ﻣﻮﺗﻮر ۱۰ درﺻﺪ افزایش یافته اﺳﺖ. ﻣﻮﺗﻮر XU7 و XU7P در دورﻫﺎی پایین دارای ﺳﻄﺢ ﺻﺪای یکسان ﺑﻮده، اما در ﺳﺮﻋﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﻮﺗﻮر XU7P به‌دلیل دور موتور کمتر دارای ﺳﻄﺢ ﺻﺪای پایین‌ﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﻣﺒﻨﺎ اﺳﺖ. تنها مسئله در مورد نگهداری پیشرانه XU7P است که باید به موقع تعویض روغن صورت گرفته و استفاده از روغن موتور با گرانروی و ویسکوزیته ذکر شده توسط کارخانه رعایت شود.

شایان ذکر است که قیمت خودرو آریسان 2 با الزامات استاندارد جدید، ۴۰۸ میلیون تومان از سوی شرکت ایران خودرو اعلام شده است.

استانداردهای ایمنی وانت آریسان ۲

وانت آریسان

ارﺗﻘﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪاردهای وانت آریسان ۲ ﺑﺎ ﻛﺪ و ﻛﻼس ۱۶۹۰۵ در مباحث ایمنی با اضافه شدن 5 آپشن به این خودرو صورت گرفته است که در ادامه آنها را نام می‌بریم:

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ پایش ﻓﺸﺎر ﺑﺎد تایرها (TPMS)

اساس ﺳﻴﺴﺘﻢ «TPMS» روی ﺧﻮدرو، ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺸﺎر وارده روی تایرهای ﺧﻮدرو و آگاهی دادن و ﻫﺸﺪار ﺑﻪ راﻧﻨﺪه در ﺣﻴﻦ رانندگی از افزایش ﻓﺸﺎر ﺑﺮ لاستیک‌ها است. از مزایای این سیستم نیز افزایش ایمنی، ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ و افزایش ﻃﻮل ﻋﻤﺮ لاستیک‌ها را می‌توان نام برد.

سیستم کنترل پایداری الکترونیکی ﺧﻮدرو (ESC)

کنترل پایداری الکترونیکی (Electronic stability control)، یک ﻓﻨﺎوری ﺑﺮای پایداری بهتر و کارآمدتر ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﻛﻪ می‌تواند ﺑﻪ‌صورت ﺑﺎﻟﻘﻮه موجب ﺑﻬﺒﻮد امنیت از طریق ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻟﻐﺰشﻫﺎ ﺷﻮد. زمانی که این ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺤﺮاف ﺧﻮدرو را تشخیص می‌دﻫﺪ، برای کمک ﺑﻪ راﻧﻨﺪه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺰ ﮔﺮﻓﺘﻦ می‌کند. این ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ می‌توانند ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ روی ﻫﺮ یک از ﭼﺮخﻫﺎی ﺧﻮدرو اﻋﻤﺎل ﺷﻮند.

سیستم کنترل نیروی پیشران (TCS)

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ یکی از ﭼﺮخ‌ﻫﺎی ﻣﺤﺮک ﺧﻮدرو روی سطحی ﺑﺎ اصطکاک پایین ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در ﺟﺎی ﺧﻮد لغزیده و ممکن اﺳﺖ ﺧﻮدرو ﺑﻪ طرفین ﻣﻨﺤﺮف شود. سیستم TCS ﺑﺎ کاهش ﮔﺸﺘﺎور ﻣﻮﺗﻮر و اﻋﻤﺎل ﺗﺮﻣﺰ روی چرخی که در ﺣﺎل ﻟﻐﺰش درﺟﺎ است موجب افزایش پایداری و ﺷﺘﺎب رو ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﺧﻮدرو می‌شود.

سیستم کمک ﺷﺮوع حرکت در سربالایی (HSA)

برای همه ما پیش آمده است ﻛﻪ در ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ در سربالایی‌ها، هنگامی ﻛﻪ ﭘﺎ را از روی ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺗﺎ زمانی ﻛﻪ ﭘﺪال ﮔﺎز را بفشاریم، ﺧﻮدرو اندکی ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ حتی ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﺑﺮﺧﻮرد کند. سیستم HSA ﺑﺎ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺗﺮﻣﺰی ﺑﻪ ﻣﺪت ۲ تا ۳ ثانیه حتی ﺑﻌﺪ از رﻫﺎ کردن ﭘﺪال ﺗﺮﻣﺰ، این ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ راﻧﻨﺪه می‌دﻫﺪ که ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن ﭘﺪال ﮔﺎز ﺷﺮوع ﺑﻪ حرکت کند.

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﺑﺮ پیاده (Pedestrian)

بیشتر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻋﺎﺑﺮان پیاده ﺑﺎ ﺧﻮدرو هنگامی ﺻﻮرت می‌پذیرد ﻛﻪ ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ اﺳﺖ. در چنین حالتی ﺧﻮدرو در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮ ایستاده ﻳﺎ در ﺣﺎل ﺣﺮﻛﺖ، ﺿﺮﺑﻪ گاها بسیار شدیدی وارد می‌کند و در اداﻣﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻪ زمین برخورد می‌کند. در واﻗﻊ ﻋﺎﺑﺮ پیاده در ﺗﺼﺎدﻓﺎت دو ﺑﺎر ﺿﺮﺑﻪ می‌خورد؛ یک‌بار ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدرو و یک‌ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ زﻣﻴﻦ. بیشترین ﺻﺪﻣﺎت جانی در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮدرو ﺑﺎ ﻋﺎﺑﺮ ﺻﻮرت می‌پذیرد؛ ﻟﺬا اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻋﺎﺑﺮ پیاده ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺪﻣﺎت ﻋﺎﺑﺮ در زﻣﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮدرو می‌شود.

کاتالوگ محصول

کاتالوگ وانت آریسان 2

پیشینه خبر:
مقایسه وانت آریسان ۲ با آریسان ؛ تفاوت در چیست؟ تارا وانت در راه است؛ پیکاپ ایران خودرو K137 جایگزین آریسان می‌شود

پاسخ بدهید

وارد کردن نام و ایمیل اجباری است | در سایت ثبت نام کنید یا وارد شوید و بدون وارد کردن مشخصات نظر خود را ثبت کنید *

*