کامپیوتر کوانتومی

کامپیوتر کوانتومی چین 1 میلیون برابر قدرتمندتر از گوگل است

کامپیوتر کوانتومی چین

رقابت میان چین و آمریکا در حوزه رایانه‌های کوانتومی به اوج خود رسیده و اکنون فیزیکدانان چینی ادعا می‌کنند کامپیوتر کوانتومی چین 1 میلیون برابر قدرتمندتر از کامپیوتر کوانتومی گوگل است.

متن کامل »