ممنوعیت واردات خودرو

حقوق مصرف کنندگان در آیین نامه واردات خودرو رعایت نشده باشد، باطل خواهد شد

رعایت حقوق مصرف کنندگان در آیین نامه واردات خودرو

یکی از مسائل مهم آزادسازی واردات، رعایت حقوق مصرف کنندگان در آیین نامه واردات خودرو است که در صورت رعایت نشدن منجر به ابطال آن می‌شود.

متن کامل »